School & dyslexie

De school heeft een belangrijke taak als poortwachter. Zij is verantwoordelijk voor goed leesonderwijs aan alle kinderen op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3. Mocht blijken dat kinderen met ernstige leesproblemen onvoldoende baat hebben bij alle interventies op deze ondersteuningsniveaus, dan is er voor hen de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor (vergoede) dyslexiezorg. De Jeugdwet biedt scholen de mogelijkheid om kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) te verwijzen naar specialistische dyslexiezorg. Wij helpen jou en je leerlingen graag.

Met 27 gemeenten in Noord-Holland hebben we een contract om dyslexiezorg te mogen leveren. Dat maakt ons de grootste dyslexiezorgaanbieder van Noord-Holland. En daar zijn we trots op!

Deskundige behandelaars
Koppeling ONL behandelmethode & spellingmethode in de klas
Korte lijnen met alle betrokkenen
Aandacht voor acceptatie & begrip
De leerling krijgt meer zelfvertrouwen, (lees)plezier en (lees)motivatie

 

98% van de ouders
beveelt onze dyslexiebehandelingen aan
100% van de kinderen
leest en spelt beter na onze dyslexiebehandelingen

 


Inhoudelijke middagen Dyslexie

Ben je leerkracht of intern begeleider en wil je informatie, inzicht en handvatten op het gebied van dyslexie en de behandeling ervan? Dan ben je van harte welkom om gratis deel te nemen aan onze Inhoudelijke middagen Dyslexie! In 2 workshoprondes beantwoorden wij al jouw vragen.

Criteria vergoede dyslexiezorg

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de dyslexiebehandeling dient de school een leerlingdossier aan te leveren. Een voorwaarde is dat leerlingen bij wie het vermoeden bestaat dat zij dyslexie hebben, vroegtijdig worden gesignaleerd. De didactische resistentie dient eveneens aangetoond te worden. Uit het leerlingdossier moet blijken dat de geboden hulp (op ondersteuningsniveau 2 en 3) intensief en van voldoende kwaliteit is geweest.

Het leerlingdossier & de richtlijnen

Elk schooljaar zijn leerkrachten en intern begeleiders druk met het in kaart brengen van de voortgang van zwakke lezers en spellers. Met daarbij in het achterhoofd over sommige leerlingen de vraag of zij in aanmerking komen voor een dyslexieonderzoek. Hierbij zijn ook de meetmomenten belangrijk. In ons ONL Leerlingdossier kun je eenvoudig de gegevens uit deze metingen documenteren. Zo toon je aan dat er voldoende zorg is besteed op ondersteuningsniveau 2 en 3.

“Wist je dat we speciale richtlijnen hebben ontwikkeld om het invullen van het Leerlingdossier nog makkelijker en minder tijdrovend voor je te maken?”

Inventarisatielijst dyslexie

 

Wist je dat er al heel vroeg signalen van dyslexie zichtbaar kunnen zijn bij een leerling? Om frustratie bij leerling, leerkracht en ouders de voorkomen, is juist die vroege signalering zo belangrijk.

Maar wat zijn nou die signalen waar je als intern begeleider en leerkracht op kan letten? Om dit overzichtelijker te maken hebben we een speciale inventarisatielijst dyslexie opgesteld.

Checklist dyslexie & meertaligheid

 

Samen met onze partners in dyslexiezorg hebben we een checklist ‘Dyslexie en meertaligheid’ ontwikkeld. Als er bij kinderen voor wie Nederlands de tweede taal is lees- en spellingproblemen bestaan, is het van belang om na te gaan of de achterstand bij lezen en spellen komt door een specifieke stoornis, een algemeen taalprobleem óf nog onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.

FOTO DANIELLE

“Wij kunnen over dyslexie ook workshops op maat verzorgen op locatie. Bijvoorbeeld aan een team van leerkrachten of aan ouders bij een informatieavond. Wil je hier meer over weten of over andere mogelijkheden van professionalisering over dyslexie? Neem vrijblijvend contact met me op om samen te kijken naar de mogelijkheden.”

Danielle van der Werf
Onderwijsadviseur & GZ-psycholoog

06 46 19 73 92
dvanderwerf@obdnoordwest.nl

 

“De leerling, de behandelaar, de ouders en de leerkracht zorgen samen voor een succesvolle behandeling!”

De dyslexiespecialist op school

 

Als je de lees- en spellingresultaten op jouw school wilt versterken en leerlingen met problemen zo goed mogelijk wilt ondersteunen heb je specialistische kennis en vaardigheden nodig. Die kun je ontwikkelen tijdens deze opleiding.

Actieve samenwerking

De leerkracht wordt uiteraard betrokken bij het dyslexiebehandeltraject van de leerling. Bij de start ontvang je het behandelplan met de doelen voor de behandelperiode en het handelingsplan voor de eerste periode. Tijdens het traject kun je worden uitgenodigd voor evaluatiegesprekken samen met ouders en de behandelaar.

We stemmen de behandeling en de ondersteuning op school zo goed mogelijk op elkaar af. Waar nodig kan naast de evaluatiemomenten extra contact zijn tussen jou en de behandelaar. Het is belangrijk dat naast onze behandeling de extra ondersteuning bij lezen en spellen op school wordt gecontinueerd. 

Ook is van belang dat de leerling gemotiveerd blijft en een goed zelfbeeld houdt. Hierin speel jij als leerkracht een grote rol.

Ons team

Ons dyslexieteam bestaat uit gekwalificeerde en geregistreerde orthopedagogen(-generalisten), (school)psychologen, logopedisten, kinder- & jeugdpsychologen en GZ-psychologen. We zetten ons met veel plezier in om kinderen met (ernstige) dyslexie binnen hun eigen mogelijkheden optimaal te laten ontwikkelen. Iedere behandelaar heeft een persoonlijke stijl en voor alle behandelaars zijn de wetenschappelijke protocollen en de door het NKD vastgestelde veldnormen het uitgangspunt voor de diagnostiek en de behandeling. Daardoor is hun werk bij alle dyslectici van hoog niveau.

Privacygevoelige gegevens veilig versturen

Wij hebben verschillende opties gecreëerd om bestanden met privacygevoelige informatie van leerlingen veilig uit te wisselen met scholen en ouders.

Lees meer over de manieren waarop wij de privacy van jouw leerlingen waarborgen.

98% van de ouders
beveelt onze
dyslexiebehandelingen aan.

Jij ook?

Meer informatie?