School & dyslexie

De school heeft een belangrijke taak als poortwachter. Zij is verantwoordelijk voor goed leesonderwijs aan alle kinderen op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3. Mocht blijken dat kinderen met ernstige leesproblemen onvoldoende baat hebben bij alle interventies op deze ondersteuningsniveaus, dan is er voor hen de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor (vergoede) dyslexiezorg. De Jeugdwet biedt scholen de mogelijkheid om kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) te verwijzen naar specialistische dyslexiezorg. Wij helpen jou en je leerlingen graag.

Wij hebben met 27 gemeenten in Noord-Holland een contract om dyslexiezorg te leveren. Dat maakt ons de grootste dyslexiezorgaanbieder van Noord-Holland. En daar zijn we trots op!

Deskundige behandelaars
Koppeling ONL behandelmethode & spellingmethode in de klas
Korte lijnen met alle betrokkenen
Aandacht voor acceptatie & begrip
De leerling krijgt meer zelfvertrouwen, (lees)plezier en (lees)motivatie

 

98% van de ouders
beveelt onze dyslexiebehandelingen aan
100% van de kinderen
leest en spelt beter na onze dyslexiebehandelingen

Criteria vergoede dyslexiezorg

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de dyslexiebehandeling dient de school een leerlingdossier aan te leveren. Een voorwaarde is dat leerlingen bij wie het vermoeden bestaat dat zij dyslexie hebben, vroegtijdig worden gesignaleerd. De didactische resistentie dient eveneens aangetoond te worden. Uit het leerlingdossier moet blijken dat de geboden hulp (op ondersteuningsniveau 2 en 3) intensief en van voldoende kwaliteit is geweest.

Het ONL Leerlingdossier & de richtlijnen bij het invullen

In ons ONL Leerlingdossier kun je eenvoudig de gegevens uit de meetmomenten documenteren. Zo toon je aan dat er voldoende zorg is besteed op ondersteuningsniveau 2 en 3.

“Wist je dat we speciale richtlijnen hebben ontwikkeld om het invullen van het leerlingdossier nog makkelijker en minder tijdrovend voor je te maken?”

Afbeelding

Inventarisatielijst dyslexie

 

Wist je dat er al heel vroeg signalen van dyslexie zichtbaar kunnen zijn bij een leerling? Om frustratie bij leerling, leerkracht en ouders de voorkomen, is juist die vroege signalering zo belangrijk.

Maar wat zijn nou die signalen waar je als intern begeleider en leerkracht op kan letten? Om dit overzichtelijker te maken hebben we een speciale inventarisatielijst dyslexie opgesteld.

Checklist dyslexie & meertaligheid

 

Samen met onze partners in dyslexiezorg hebben we een checklist ‘Dyslexie en meertaligheid’ ontwikkeld. Als er bij kinderen voor wie Nederlands de tweede taal is lees- en spellingproblemen bestaan, is het van belang om na te gaan of de achterstand bij lezen en spellen komt door een specifieke stoornis, een algemeen taalprobleem óf nog onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.

FOTO DANIELLE

Losse workshops (3 uur)

Zoek je een interessante workshop voor een studiedag, teamvergadering of ouderavond? Wij maken bijeenkomsten op maat en afgestemd op jouw behoefte. Bijvoorbeeld over dyslexie en: meertaligheid, ICT-hulpmiddelen, hoogbegaafdheid, de behandeling, het spellingaanbod, het leerlingdossier of leesplezier.

Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden met:

Danielle van der Werf, Senior Onderwijsadviseur & GZ-psycholoog
06 46 19 73 92 | dvanderwerf@obdnoordwest.nl

 

“De leerling, de behandelaar, de ouders en de leerkracht zorgen samen voor een succesvolle behandeling!”

De dyslexiespecialist op school

 

Als je de lees- en spellingresultaten op jouw school wilt versterken en leerlingen met problemen zo goed mogelijk wilt ondersteunen heb je specialistische kennis en vaardigheden nodig. Die kun je ontwikkelen tijdens deze opleiding.

Actieve samenwerking

De leerkracht wordt uiteraard betrokken bij het dyslexiebehandeltraject van de leerling. Bij de start ontvang je het behandelplan met de doelen voor de behandelperiode en het handelingsplan voor de eerste periode. Tijdens het traject kun je worden uitgenodigd voor evaluatiegesprekken samen met ouders en de behandelaar.

We stemmen de behandeling en de ondersteuning op school zo goed mogelijk op elkaar af. Waar nodig kan naast de evaluatiemomenten extra contact zijn tussen jou en de behandelaar. Het is belangrijk dat naast onze behandeling de extra ondersteuning bij lezen en spellen op school wordt gecontinueerd. 

Ook is van belang dat de leerling gemotiveerd blijft en een goed zelfbeeld houdt. Hierin speel jij als leerkracht een grote rol.

Ons team

Ons dyslexieteam bestaat uit gekwalificeerde en geregistreerde orthopedagogen(-generalisten), (school)psychologen, logopedisten, kinder- & jeugdpsychologen en GZ-psychologen. We zetten ons met veel plezier in om kinderen met (ernstige) dyslexie binnen hun eigen mogelijkheden optimaal te laten ontwikkelen. Iedere behandelaar heeft een persoonlijke stijl en voor alle behandelaars zijn de wetenschappelijke protocollen en de door het NKD vastgestelde veldnormen het uitgangspunt voor de diagnostiek en de behandeling. Daardoor is hun werk bij alle dyslectici van hoog niveau.

Privacygevoelige gegevens veilig versturen

Wij hebben verschillende opties gecreëerd om bestanden met privacygevoelige informatie van leerlingen veilig uit te wisselen met scholen en ouders.

Lees meer over de manieren waarop wij de privacy van jouw leerlingen waarborgen.

98% van de ouders
beveelt onze
dyslexiebehandelingen aan.

Jij ook?

Meer informatie?