Leesmotivatie & leesvaardigheid in groep 2, 3 & 4 | Doe mee aan het onderzoek van de VU!

Ben je leerkracht groep 2, 3 & 4 en hebben jij en je collega’s de wens om een nieuwe impuls te geven aan het leesonderwijs? Willen jullie bijvoorbeeld meer leren over hoe je met de lees- of taalmethode aandacht kunt besteden aan leesmotivatie en woordenschat? Hebben jullie interesse in een gratis nascholing tussen september 2019 en februari 2020, inclusief coaching in de klas? Dan zijn we op zoek naar jouw school!

Onderzoek naar leesmotivatie en leesvaardigheid
Onderzoekers van de Vrije Universiteit en onderwijsadviseurs van OBD Noordwest werken samen aan een door NRO gesubsidieerd onderzoek naar leesmotivatie en leesvaardigheid in groep 2 t/m 4. In dit project vergelijken we 2 nascholingstrajecten:
het werken met bestaande methodes (verzorgd door OBD Noordwest)
een thematische aanpak van leesonderwijs zonder lesmethode (verzorgd door De Activiteit).

In beide trajecten is uitgebreid aandacht voor leesmotivatie, technisch & begrijpend lezen en woordenschat, óók bij de kleuters.
Wij onderzoeken welke effecten deze nascholingen hebben op het didactisch handelen van leerkrachten en op de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen in groep 2, 3 & 4.

Opbrengst
Een nascholingstraject voor leerkrachten van groep 2, 3 & 4. Deze nascholing vindt plaats tussen september 2019 en februari 2020 en bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten. Daarnaast zijn er 3 individuele coachingssessies van ca. 45 minuten, die bestaan uit een klassenbezoek en een coachend feedbackgesprek. Er zijn geen kosten verbonden aan de nascholing.

Voor wie?
Reguliere basisscholen in heel Nederland waar leerkrachten van groep 2, 3 & 4 de nascholing van OBD Noordwest over leesonderwijs willen volgen en willen deelnemen aan de dataverzameling voor het onderzoek.

Aan bod komen:

 • Woordenschat: o.a. woordenschatontwikkeling & -didactiek, aanbod van woorden kiezen, lesmethode voor woordenschatonderwijs gebruiken.
 • Technisch lezen: o.a. leesontwikkeling, doorgaande leeslijn, omgaan met verschillen, lesmethode gebruiken.
 • Begrijpend lezen: o.a. begrijpend leesproces, doorgaande lijn begrijpend lezen, effectieve didactische aanpakken voor begrijpend luisteren.
 • Leesmotivatie: o.a. leesmotivatie als motor van het leesproces, stimuleren van leesmotivatie bij álle leerlingen, lesmethode gebruiken.

De nascholing wordt afgestemd op de lesmethodes die de deelnemers gebruiken in de klas. Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en werkvragen te stellen. De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats op 2 (nader te bepalen) centrale locaties in het land, afhankelijk van de samenstelling van de deelnemersgroep.

Wij bieden daarnaast de kans om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van het leesonderwijs: wat betekenen de didactische aanpak van leerkrachten en nascholing daarin voor de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen?

Afbeelding

Wat houdt het onderzoek in?

Wij verzamelen data op 3 momenten: in september 2019 (voormeting), februari/maart 2020 (nameting) en februari 2021 (uitgestelde nameting, om te zien of eventuele effecten beklijven). Wij doen dit in 2 cohorten: in september 2019 starten we met leerlingen die dan net in groep 2 zitten (cohort A) en leerlingen die dan net in groep 3 zitten (cohort B). Bij de laatste afname (februari 2021) zitten de A-leerlingen halverwege groep 3, en de B-leerlingen halverwege groep 4. Per klas zijn er dus 2 leerkrachten betrokken: voor cohort A de leerkracht van groep 2 en het jaar daarop van groep 3, en voor cohort B de leerkracht van groep 3 en het jaar daarop van groep 4. Dit betekent dat scholen zich voor ongeveer anderhalf jaar aan het project verbinden.

Welke gegevens verzamelen we?

Op de 3 meetmomenten komen er onderzoekers naar school die taal- en leestaken bij leerlingen afnemen. Wij verzamelen de resultaten van:

 • gestandaardiseerde toetsen (zoals de Taaltoets Alle Kinderen en AVI-toetsen). De onderzoekers kunnen de afname eventueel van leerkrachten overnemen
 • taken om de leesmotivatie in kaart te brengen
 • video-opnames in de klas om een beeld te krijgen van de interactie tussen de leerkracht en leerlingen tijdens lees- en schrijfactiviteiten
 • video-opnames van enkele nascholingsbijeenkomsten, klassenbezoeken en coachende feedbackgesprekken

Afbeelding

Afbeelding

Wat vraagt dit van leerkrachten?

Deelname aan de nascholing vraagt een tijdsinvestering en organisatorische inzet. Denk aan:

 • voorbereidende bijeenkomsten met onderzoekers en nascholers
 • communicatie met de onderzoekers gedurende het onderzoek (email / telefoon)
 • de planning afstemmen: wanneer komen de nascholers en onderzoekers langs?
 • de onderzoekers helpen om van ouders toestemming voor dataverzameling te verkrijgen

Interesse in deelname?

Meld jouw school dan vrijblijvend vóór 10 juni 2019 aan via het speciale formulier van de VU. Pas wanneer er op school voldoende tijd is geweest voor overleg leggen we de deelname vast.
Wanneer er meer geïnteresseerden zijn dan de capaciteit van het onderzoek toelaat, maken we een selectie op basis van locatie en schoolkenmerken zoals het leerlingaantal.

Meer informatie?